Aanmelden kinderopvang!

Tarieven kinderopvang 2019

De kinderopvang heeft te maken met stijgende kosten in 2019.

Oorzaken kostenstijging
Stijgende loonkosten
Het overgrote deel van de kosten van Kinderopvang Berend Botje bestaat uit loonkosten. Door de nieuwe cao hebben we te maken met een loonkostenstijging in 2019 van minimaal 2,5%.

Inflatiecorrectie op overige kosten
Wij volgen het advies van het Centraal Plan Bureau om de verwachte kostenstijging van 2,3% op de overige kosten (zoals huisvesting, energie, voeding en vervoer) door te berekenen.

Kosten die voortvloeien uit de Wet IKK
Door de maatregelen die voor de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 1 januari 2019 uitgevoerd dienen te worden, maken we extra kosten van 6%. Door de aanpassing in de beroepskracht-kindratio (BKR) voor 0-jarigen moeten we meer pedagogisch medewerkers inzetten. Daarnaast is ook een pedagogisch coach verplicht, wat extra kosten met zich meebrengt.

 

Gevolgen voor de uurprijs
Hele dagopvang
Voor hele dagopvang hebben wij in overleg met de Centrale Oudercommissie besloten ons tarief te verhogen met 9,9%. De kostenstijging is geschat op 11,2%. We verwachten een efficiency voordeel te kunnen halen van 1,3% wat een netto saldo oplevert van 9,9% kostenstijging.

Buitenschoolse opvang
Voor buitenschoolse opvang is de totale kostenstijging 0,6%. Deze is doorberekend in ons tarief voor 2019. Het wettelijk fiscaal maximum uurtarief is verlaagd door de overheid omdat de beroepskracht-kindratio is verruimd voor de BSO voor kinderen ouder dan 7 jaar. Berend Botje kan dit voordeel in de praktijk echter niet benutten, vooral door het relatief hoge aantal kinderen in de BSO van 4–7 jaar ten opzichte van kinderen van 7-12 jaar. Ook niet alle locaties hebben de vereiste vierkante meters beschikbaar die nodig is om het aantal kinderen in de BSO ook daadwerkelijk te kunnen verhogen.

 

Wat betekent dit voor u?
De kinderopvangtoeslag is voor veel inkomens gestegen. De gevolgen zijn afhankelijk van uw inkomen. In het algemeen geldt:

  • Voor ouders met midden- en hoge inkomens wordt de kinderopvang in 2019 in veel situaties goedkoper.
  • Voor ouders met een lager inkomen wordt de kinderopvang in sommige situaties iets duurder.

Let wel: voor uw situatie kunt u het beste op onze website een kostenindicatie maken.