​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

GGD-rapport BSO De Hoeksteen

16-05-2018

Ons team van BSO De Hoeksteen heeft op 12 maart 2018 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een rapport waaruit blijkt dat helaas op dat moment niet aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Uiteraard zijn wij hier direct mee aan de slag gegaan. Ondanks de geconstateerde verbeterpunten staan er ook mooie voorbeelden in het verslag.

GGD-rapport BSO De Hoeksteen

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Kinderopvang Berend Botje BSO De Hoeksteen is op 12 maart 2018 bezocht door de inspectie.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: Aan de meeste voorwaarden is voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid.

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties
Indicator:
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.

Praktijkvoorbeeld:
Op het moment van inspectie zijn 6 kinderen aanwezig. De kinderen komen druppelsgewijs binnen en gaan meteen spelen. De beroepskracht roept de kinderen bij elkaar en geeft aan: “We zijn met 6 kinderen vandaag, wat gaan we doen?” Een kind stelt voor spelen in de gymzaal en buiten spelen, waarop de beroepskracht aangeeft dat het mooi weer is, dus dat ze buiten spelen een goed idee vindt. Na het eet- en drinkmoment willen drie kinderen inderdaad buiten spelen, drie andere kinderen blijven binnen spelen. Twee kinderen spelen een spelletje, het derde kind vermaakt zichzelf.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt en of aan alle kinderen een mentor is toegewezen. Op BSO De Hoeksteen hangt een mentorindeling die op het moment van de inspectie niet actueel was. Na de inspectie is dit direct aangepast. In de Berend Botje-ouderapp kunnen ouders zien wie de mentor van hun kind is.

3.Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. Op het moment van de inspectie waren de schoonmaaklijsten niet goed ingevuld en het BHV-rooster dat op de locatie hing was door wisseling van medewerkers niet meer actueel. De assistent leidinggevende is inmiddels op de hoogte van het veiligheid- en gezondheidsbeleid en het belang van schoonmaaklijsten en zal hier op toezien bij de pedagogisch medewerkers.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

BSO Berend Botje De Hoeksteen is aan de slag gegaan met de adviezen van de inspecteur. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. Wij beschouwen de GGD-inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.