​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

GGD-rapport PSG Pippeloentje Wervershoof

29-10-2019

Ons team van PSG Pippeloentje in Wervershoof heeft op 14 oktober 2019 bezoek gehad van de GGD-inspecteur. Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. In dit rapport zijn de volgende categorieën onderzocht:

Pedagogisch klimaat: VE (Voorschoolse Educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie.

Terug naar overzicht