​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

GGD-rapport voor Kinderdagverblijf Oostzaan

20-11-2018

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Ons team van KDV Oostzaan heeft op 5 oktober 2018 bezoek gehad van de GGD-inspecteur.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.landelijkregisterkinderopvang.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Kinderopvang Berend Botje KDV Oostzaan is op 5 oktober 2018 bezocht door de inspectie.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

 

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties
Indicator:
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond, er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het verschonen heeft de beroepskracht gesprekjes met de kinderen. Zij benoemt wat ze doet en maakt grapjes. De beroepskracht helpt kinderen herinneren wat zij moeten doen, doortrekken, handenwassen en afdrogen. Dan weer spelen.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt en of aan alle kinderen een mentor is toegewezen.

3. Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderdagverblijf Oostzaan is zich bewust van zowel de positieve resultaten als de negatieve bevinding uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen en betreuren de negatieve bevinding van de GGD.
Na controle van het personele rooster en de aanwezigheidslijsten is gebleken dat wij op drie momenten in de maand september ten onrechte zijn afgeweken van de beroepskracht-kindratio (BKR). In principe wordt alleen volgens de opgestelde drie-uursregeling afgeweken van deze ratio. Op de genoemde dagen is op momenten afgeweken die niet corresponderen met de opgestelde drie-uursregeling. Echter is op deze dagen in totaal niet meer afgeweken dan de wettelijk gestelde drie uur per dag. Wij zijn ons bewust van deze fout en hebben in navolging hiervan de drie-uursregeling direct aangepast. 

Terug naar overzicht