​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor BSO Hoorn-Centrum

20-01-2020

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van BSO Hoorn-Centrum heeft op 14 oktober 2019 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:

Indicator: De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan (bij de kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.

Praktijkvoorbeeld:

Praktijkvoorbeeld: Op de BSO groep Krabbetjes is het thema 'In het restaurant' gaande. De ruimte beschikt over verschillende hoeken en verschillend spelmateriaal die passen bij het thema zoals, een speelkeuken en restaurant. Een beroepskracht leest als activiteit een boek voor aan de kinderen. Een beroepskracht verzamelt de kinderen bij de bank en ze gaan met elkaar op de grond zitten, op deze manier is de beroepskracht op ooghoogte van de kleuters en zo kan ieder kind het boek goed zien. Het boek gaat over het maken van olifantensoep. De kinderen kijken aandachtig naar de plaatjes in het boek en ze luisteren naar het verhaal. In het boek komen verschillende voorwerpen aan bod die je nodig hebt voor het maken van soep. De beroepskracht vraagt tijdens het verhaal of de kinderen de juiste voorwerpen kunnen pakken uit de speelhoeken. De beroepskracht praat duidelijk naar de kinderen toe en sluit hiermee aan bij de leeftijdsgroep. Er wordt een pan in het midden van de tafel gezet en met een lepel mogen de kinderen roeren en groente, peper en zout toevoegen in de pan. Ieder kind krijgt een instructie van de beroepskracht en alle kinderen worden betrokken bij het verhaal. De beroepskracht vraagt aan de kinderen wat voor soep je nog meer nodig hebt voor de soep. De kinderen steken hun vinger op en vertellen wat voor soorten soep ze kennen. "Kippensoep, paddenstoelensoep en champignonsoep", roepen de kinderen.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie BSO Hoorn-Centrum, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.