​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor Buitenschoolse opvang Het Kompas

17-01-2023

 

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Buitenschoolse opvang Het Kompas in Hoorn heeft op 8 december 2022 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.  
Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig). 

De werkwijze 

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn: 

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid 
  1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld: 

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties 

Opmerking van de inspecteur:  

De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep.

Praktijkvoorbeeld: 

Tijdens het eet- en drinkmoment zitten de kinderen verdeeld over 2 tafels met aan iedere tafel een beroepskracht. De kinderen mogen zelfstandig water of thee in hun drinkbeker schenken. Om de beurt vraagt de beroepskracht welk stuk fruit de kinderen willen eten. Tijdens het eet- en drinkmoment hebben de beroepskrachten gesprekken met de kinderen. Zo vertelt een beroepskracht het kerstverhaal en luisteren de kinderen naar de beroepskracht. Er ontstaan vervolgens meerdere gesprekken tussen de kinderen en de beroepskracht en tussen de kinderen onderling over het kerstverhaal. Wanneer een kind een vraag stelt over het kerstverhaal luistert de beroepskracht naar het kind. De beroepskracht betrekt de overige kinderen bij de gestelde vraag en samen beantwoorden ze deze vraag.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  

  1. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.  

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  

  1. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  

Inspectie-items 

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles. 

Slot 

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

Kinderopvang Berend Botje, locatie Buitenschoolse opvang Het Kompas in Hoorn, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt. 

Terug naar overzicht