​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor ClubBB Midwoud

28-03-2022

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van onze bso-locatie ClubBB Midwoud heeft op 24 februari 2022 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.  

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig). 

De werkwijze 

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn: 

  1. Pedagogisch klimaat 
  2. Personeel en groepen 
  3. Veiligheid en gezondheid 

1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld: 

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen 
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling 
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling 
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden 

Persoonlijke competenties 

Opmerking van de inspecteur:  

Voor de 8+er is er voldoende uitdaging dankzij materiaal, activiteiten, spelvormen of taken. Hier zit een mate van exclusiviteit in voor deze groep gezien de moeilijkheidsgraad, de zelfredzaamheid of de beschikbaarheid.

Praktijkvoorbeeld: 

Twee 8+ kinderen vragen aan de beroepskracht of zij een proefje mogen doen. De beroepskracht vraagt eerst uit wat zij hier precies voor nodig hebben en hoe het proefje precies gaat. De kinderen geven aan dat zij een bakje, zout, zeep en een lepel nodig hebben. De beroepskracht geeft aan dat het mag en pakt samen met de kinderen de benodigdheden. De beroepskracht blijft er bij als ze het proefje gaan uitvoeren. De beroepskracht helpt de kinderen als zij niet precies weten hoeveel schepjes zout erin moet. De beroepskracht geeft ze tips gedurende het proefje en laat de kinderen telkens voor elke stap vertellen wat ze precies moeten gaan doen. Ze laat de kinderen het proefje helemaal zelf uitvoeren, maar blijft er wel bij staan. De kinderen vertellen dat ze even geduld moeten hebben, want het moet een week in de vriezer.

2. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt. 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

3. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inspectie-items 

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles. 

Slot 

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

Kinderopvang Berend Botje, bso-locatie ClubBB Midwoud, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt. 

Terug naar overzicht