​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor Gastouderbureau Berend Botje

15-10-2019

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons Gastouderbureau Berend Botje heeft op 24 september 2019 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Ons gastouderbureau voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt het gastouderbureau en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn: 

  1. Pedagogisch beleid
  2. Personeel
  3. Veiligheid en gezondheid
  4. Ouderrecht
  5. Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht

1. Pedagogisch beleid

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

2. Personeel

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de houder en personen werkzaam bij het gastouderbureau. Gecontroleerd is op de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang en of er een koppeling is met het gastouderbureau. Daarnaast is beoordeeld of de houder ervoor zorg heeft gedragen dat er minimaal 16 uur aan begeleiding en bemiddeling heeft plaatsgevonden bij de gastouder.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

3. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid omtrent de opvang van kinderen. De houder dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het opvangadres zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of bij iedere opvangvoorziening een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aanwezig is waarin schriftelijk is vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt en welke maatregelen zijn genomen.

Tevens is onderzocht of de houder een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld heeft opgesteld die voldoet aan de eisen.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

4. Ouderrecht

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de vraagouders en gastouders betrekt en informeert inzake het beleid. Vraag- en gastouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van zaken in de gastouderopvang.

Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe de houder de vraagouders heeft betrokken en geïnformeerd inzake het beleid en of de vraagouders in de gelegenheid zijn gesteld medezeggenschap uit te oefenen.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

5. Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de kwaliteit van het gastouderbureau. Onder kwaliteit wordt verstaan dat voorwaarden aan de gastouder en gastouderopvang zijn gesteld en dat het gastouderbureau de administratie op orde heeft.

Onderzocht is onder andere of de houder het opvangadres twee maal per jaar bezoekt en of er intakegesprekken en evaluatiegesprekken worden gevoerd met de gast- en vraagouders. Tevens is beoordeeld of de administratie van het GOB over de benodigde gegevens beschikt zoals overzichten van opvanguren en betalingen, aantal kinderen per gastouder en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van het gastouderbureau en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder gastouderbureau. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Gastouderbureau Berend Botje is trots op dit positieve GGD inspectierapport. Wij streven ernaar om een toonaangevend gastouderbureau te zijn. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de gastouderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Zorgvuldig
Kinderen zijn kwetsbaar. Ouders mogen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid en deskundigheid van ons gastouderbureau verwachten. Wij nemen de zorg, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen net zo serieus als de ouders dat doen. Het welzijn van de kinderen staat centraal. Door begeleiding van en toezicht op de opvang bij de gastouders willen wij dit bevorderen. Ook geven wij pedagogische ondersteuning bij vragen en zorgen en bieden wij een afwisselend aanbod aan trainingen, cursussen en thema-avonden.

Vertrouwd
Wij stimuleren onze gastouders om de kinderen met veel plezier de wereld te laten ontdekken in een veilige, vertrouwde omgeving. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen en normen, waarden en vaardigheden opdoen alsof ze thuis zijn. Wij denken dat uit de positieve beoordeling door de GGD blijkt dat ouders ons als een betrouwbare partner in de opvoeding kunnen zien en hun kinderen met een gerust hart naar de gastouder kunnen brengen.

Onze kernwaarden: TIPTOP
Toonaangevend Initiatiefrijk Persoonlijk Toegewijd Ontwikkelingsgericht Plezier

Terug naar overzicht