​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor Peuterspeelgroep De Flierefluiter

10-01-2020

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Peuterspeelgroep De Flierefluiter in Hoorn heeft op 28 november 2019 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

 1. Pedagogisch klimaat
 2. Personeel en groepen
 3. Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

 • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
 • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
 • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
 • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om de zelfredzaamheid te vergroten.

Praktijkvoorbeeld:
Op de peuteropvang wordt een leer- en spelaanbod uitgedragen van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken en Montessori onderwijs. Er komt ook regelmatig iemand meedraaien om het Montessori onderwijs meer naar voren te laten komen, zodat er meer wordt aangesloten bij het aanbod van school. Er wordt geluisterd naar wat de kinderen zelf aangeven en waar zij behoefte aan hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met reken stokken en blokken torens. De kinderen mogen eerst zelf proberen wat ze ermee kunnen doen. Bijvoorbeeld de blokken sorteren van groot naar klein. Maar ook de zelfstandigheid van de kinderen wordt zichtbaar bevorderd. De kinderen krijgen verschillende taakjes van de beroepskracht, zoals zelf spullen pakken en/of terug zetten in de kast, maar ook zelfstandig uitkleden, handen wassen of plassen wordt bevorderd. Verder zijn de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen plantje. Deze mogen ze zelf water geven en verzorgen.

Voorschoolse educatie

Onder voorschoolse educatie (VE) wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De voorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de visie voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. Verder hebben de voorwaarden betrekking op de omschrijving, in het pedagogisch beleidsplan, van de ontwikkeling van peuters.

Om deskundigheidsbevordering op het gebied van VE aan te tonen is een opleidingsplan vereist.

Constatering:

Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Startblokken.

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen.

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan voorschoolse educatie.

Het programma uit zich middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk.

De organisatie beschikt over beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond.

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld wat voor het komend jaar de deskundigheidsbevordering van de beroepskrachten beschrijft.

In het pedagogisch beleidsplan staat de visie op de voorschoolse educatie genoemd en is een concrete en toetsbare beschrijving aanwezig van de wijze waarop:

 • deze visie te herkennen is in het aanbod van activiteiten
 • de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd
 • het aanbod van VE hierop wordt afgestemd
 • de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd op de vier ontwikkelingsgebieden
 • ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen
 • de inrichting van de ruimte waarin VE wordt verzorgd
 • materiaal voor VE beschikbaar wordt gesteld
 • vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie
 • een zorgvuldige overgang plaatsvindt van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Uit gesprekken met de beroepskracht en uit de observaties is gebleken dat in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemde onderwerpen.

Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie Peuterspeelgroep De Flierefluiter in Hoorn, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.