​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera, een positief GGD-rapport voor peuterspeelgroep ’t Hummeltjeshonk

15-11-2018

Ons team op peuterspeelgroep Berend Botje ‘t Hummeltjeshonk heeft op 14 september 2018 een her-inspectie gehad van de GGD-inspecteur. Dit heeft geleid tot een prachtig rapport. De datum van dit rapport is vastgesteld op 3 oktober 2018.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.landelijkregisterkinderopvang.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Peuterspeelgroep Berend Botje ‘t Hummeltjeshonk is op 13 maart 2018 bezocht door de inspectie. Tijdens deze observatie heeft de inspectie een deel van de pedagogische praktijk als onvoldoende beoordeeld.

Naar aanleiding hiervan heeft de GGD-inspecteur een her-inspectie verricht op 14 september 2018. De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. De bevindingen zijn met medewerkers van Berend Botje geëvalueerd.

Conclusie

De tekortkoming is opgeheven.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

Met betrekking tot het pedagogisch klimaat merkt de inspecteur o.a. het volgende op:

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven.

Praktijkvoorbeeld:

Na het vrij spel is het tijd voor het kringmoment, waarbij gegeten en gedronken wordt. Voordat de kinderen in de kring gaan, stimuleert de beroepskracht de kinderen om hun handen te wassen. Een kind geeft aan 'ik moet niet handen wassen', waarop de beroepskracht aangeeft 'Je bedoelt dat je na het toilet al je handen hebt gewassen? Maar na het spelen en voordat we aan tafel gaan, wassen we allemaal de handen'. Dit antwoord is voor het kind voldoende om de handen te gaan wassen.

De beroepskrachten hebben de stoelen in de kring al klaargezet en geven aan 'je mag een plekje zoeken'. Een kind roept al voordat iemand zit; 'Ik wil naast haar!', waarop de beroepskracht antwoordt; 'We kijken wel of dat lukt. Zoek maar een plekje'. En inderdaad zitten de twee kinderen naast elkaar.

Een kind geeft aan 'Ik wil naar huis'. De beroepskracht reageert begripvol en geeft aan 'Ik snap het, je wilt natuurlijk met je kado spelen. We gaan nog even buiten spelen en dan naar huis. We kunnen nu ook nog even gaan krijten, zal ik de krijtjes pakken?' Het kind wil dit en speelt dan weer rustig verder.  

Peuterspeelgroep Berend Botje ’t Hummeltjeshonk is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

 

 

 

 

Terug naar overzicht