​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor PSG De Piramide

23-07-2019

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Peuterspeelgroep De Piramide in Andijk heeft op 13 juni 2019 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

Het advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

    1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.

Praktijkvoorbeeld:

De beroepskracht geeft een aantal minuten voordat het opruimen begint, aan dat ze een eierenwekker gaat zetten. De beroepskracht laat zien wat er gaat gebeuren en wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer de eierwekker afgaat kijken al de gezichten van de kinderen naar de beroepskracht. De kinderen mogen zich bij de beroepskracht verzamelen op een kleed. Het overgangsmoment lijkt herkenbaar en een vast ritueel te zijn voor de kinderen.

De beroepskracht legt uit dat de kinderen mogen opruimen voordat zij fruit gaan eten. Op het kleed wordt eerst een lied gezongen. De kinderen zingen mee met de beroepskracht. Vervolgens mogen de kinderen opruimen. Ieder kind krijgt een instructie van de beroepskracht over wat hij of zij mag opruimen. De beroepskracht helpt de kinderen bij het opruimen.

Voorschoolse educatie

Onder voorschoolse educatie (VE) wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De voorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de visie voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. Verder hebben de voorwaarden betrekking op de omschrijving, in het pedagogisch beleidsplan, van de ontwikkeling van peuters. Om deskundigheidsbevordering op het gebied van VE aan te tonen is een opleidingsplan vereist.

Constatering:
Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Startblokken. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen. Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan voorschoolse educatie. Het programma uit zich middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk. De organisatie beschikt over beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond.

In de ruimte zijn zichtbaar verschillende hoeken gecreëerd. Er is een huishoek, bouwhoek en themahoek aanwezig. Aan tafel mogen kinderen puzzelen en knutselen. Het thema van deze periode is: 'Vakantie' Binnen het thema worden verschillende thema woorden herhaald tijdens activiteiten met de kinderen of tijdens een kringmoment. De kinderen hebben bijvoorbeeld een eigen identiteitskaart en ijsjes geknutseld welke zichtbaar in de ruimte hangen. Op een rol behang hebben de kinderen zand en kleine materialen geplakt met lijm. Deze hangt in de themahoek. Tijdens het inspectiebezoek mogen de kinderen die nog niet hebben geplakt, ook plakken op het behang. Verder is in de ruimte te zien dat er een tent is opgezet met daarin een koffer. Verder worden boekjes voorgelezen en liedjes gezongen over het thema vakantie, aldus de beroepskracht.

Aan de getoetste voorwaarden betreffende de voorschoolse educatie is voldaan.

2. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

3. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie Andijk, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht