​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep Robbedoes in Opperdoes

18-09-2017

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelgroepen. Kinderopvang Berend Botje peuterspeelgroep Robbedoes in Opperdoes  is op 18 september 2017 bezocht door de inspectie.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis. Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

1.Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische        basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
“Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en kinderen. De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en begrepen.”

Praktijkvoorbeeld:
Op het moment van het inspectiebezoek kwamen onverwacht 4 vrouwen (de zogenaamde luizenmoeders) binnen voor controle op luizen. Een kind geeft aan dit niet te willen. De beroepskracht vraagt of het kind bij haar op schoot komt zitten, dan kunnen 2 moeders tegelijk controleren. Ze geeft aan: 'Dan kunnen ze ook in mijn haren kijken'. Dit wil het kind, waarbij ze op schoot van de beroepskracht komt zitten en haar haren gecontroleerd kunnen worden. De beroepskracht geeft aan: 'Je doet het goed, en kijk, die van de juf worden ook bekeken'. Een ander meisje zat in de 'doktershoek' en lag op de 'onderzoeksbank'. De beroepskrachten leggen aan de luizenmoeders uit dat dat de doktersbank is en stellen voor dat het kind liggend op die bank onderzocht wordt. En zo gebeurt het. Na korte tijd zijn alle kinderen en beroepskrachten gecontroleerd. De beroepskracht vraagt een een kind: 'Zal ik je staart weer goed doen? Weet je wat een luis is? Zal ik je een plaatje laten zien?' Hierop pakt ze de Ipad en om haar heen komen een paar kinderen kijken naar het plaatje van een luis.

Opmerking inspecteur:
“Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag.”

Praktijkvoorbeeld:
De kinderen worden door een beroepskracht gestimuleerd om op de bank plaats te nemen, zodat het eet- en drinkmoment kan starten. Een kind moppert naar het kind dat naast haar zit. De beroepskracht vraagt: 'Wat is er? Waarom mopper je? Bedoel je dat je meer ruimte wilt? Vind je dat ze te dichtbij zit? Dan kun je vragen: 'Wil je wat opschuiven?' waarop het andere kind meteen wat opzij schuift. De beroepskracht geeft aan: 'Zie je wel, als je het vraagt is dat veel aardiger dan mopperen.'

2.Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

3.Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie Robbedoes in Opperdoes, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.