​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Positief GGD-rapport voor BSO Stede Broec

06-01-2021

Ons team van Buitenschoolse opvang Stede Broec locatie Woud heeft op 24 november 2020 bezoek gehad van de GGD-inspecteur. Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

Hoera! Positief GGD-rapport voor BSO Stede Broec

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. In dit rapport zijn de volgende categorieën onderzocht:

  1. Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
  2. Pedagogisch klimaat
  3. Personeel en groepen
  4. Veiligheid en gezondheid
  5. Accommodatie

1. Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

2. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele- en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. 

Praktijkvoorbeeld:
Het dagritme is bekend bij de kinderen. Uit school mogen ze zelf weten wat ze gaan doen. Een aantal gaat onder begeleiding van een beroepskracht een knutselactiviteit doen aan de lage tafel, drie andere kinderen spelen in de bouwhoek, een aantal speelt in de speelkeuken. Om 15:00 uur is het handen wassen en fruit eten en daarna meestal naar buiten. Tussendoor worden verhalen verteld over oma's en opa's, verbouwingen, partijtjes vieren en de aanstaande verhuizing van een kind. Ieder kind krijgt naar behoefte ruimte voor een bijdrage. De andere beroepskracht loopt rond, of zit bij de kinderen op de grond en maakt foto's voor de ouders. 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

 3. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

4. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

5. Accommodatie
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, Buitenschoolse opvang Stede Broec locatie Woud, is tevreden met het behaalde resultaat. Binnen Berend Botje streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van kinderopvang, zodat wij een betrouwbare partner zijn voor ouders. Dit positieve rapport toont aan dat we hierin op de goede weg zijn.

Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid en onze missie. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht