​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-inspectierapport Kinderdagverblijf Midwoud

29-06-2018

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.landelijkregisterkinderopvang.nl gezet. Op 2 mei 2018 bezocht de inspecteur Kinderdagverblijf Berend Botje Midwoud. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 29 juni 2018 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

- De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
- De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
- De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
- De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
"De kinderen spelen dagelijks buiten. Er is verschillend spelmateriaal aanwezig voor de grove en fijne motoriek. Als de groepsgrootte het toelaat, gaan de beroepskrachten met de kinderen wandelen. Tijdens het inspectiebezoek is dit ook het geval. De peuters gaan in de bolderkar en de baby's gaan mee in een dubbele buggy. De beroepskrachten lopen met de kinderen een rondje door het naastgelegen park en de woonwijk. Hierbij worden veel zaken benoemd die onderweg gezien worden, waaronder de kleuren van de bloemen, de functie van een afdekzeil op een boot en bij het zien van een volkstuin worden verschillende onderdelen benoemd. Hierbij wordt ingespeeld op de reacties van de kinderen."

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
"Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de planning van de aankomende periode en de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep is conform de voorwaarden."

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
"In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen."

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. In dit rapport wordt het advies 'Handhaven' gegeven aan de gemeente omdat er niet is voldaan aan de voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. In de zienswijze gaat Berend Botje hier ook op in:

"Kinderopvang Berend Botje Midwoud is zich bewust van zowel de positieve als de negatieve resultaten uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om de locatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij betreuren de negatieve bevindingen van de GGD en zorgen ervoor dat deze punten niet meer voorkomen. Wij zien kwaliteitsverbetering als een continue proces die wij ook zichtbaar proberen te maken voor ouders. Het is belangrijk dat ouders ons als een betrouwbare partner zien. De GGD draagt bij aan bewustwording van onze kwaliteit, waarbij onderdeel is punten die verbeterd moeten worden. Uiteraard zijn we daar blij mee en zien wij dit als belangrijk leermoment. Naar aanleiding van de inspectie zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Normaal gesproken worden ouders, naast dat zij mondeling worden ingelicht over de medewerkers op de groep, ook via het overzicht naast de deur op de hoogte gebracht. In dit geval is dit alleen mondeling gebeurd en kwam het overzicht niet overeen met de praktijk. Direct na de inspectie is dit overzicht aangepast naar de juiste situatie. De leidinggevende zal er de komende periode op toe zien dat dit juist wordt nageleefd.
  • Ten tijde van de inspectie was er geen ‘vaste’ medewerker aanwezig op de groep Purkie. Dit betreuren wij. In de betreffende situatie hebben wij ons best gedaan de meest ideale situatie te creëren voor de kinderen op de groep. Wij hebben stabiliteit op de groep hoog in het vaandel staan en doen altijd ons uiterste best om tot een zo ideaal mogelijke situatie te komen. In dit geval hebben wij dit kunnen realiseren door een bekende invalkracht, de vaste inval van de locatie, in te zetten. De kinderen van de groep waren bekend met de invalkracht. Wij betreuren dat, ondanks onze inspanning, deze oplossing niet als voldoende wordt gezien. In de komende periode zal de leidinggevende wederom zorg dragen voor zo veel mogelijk stabiliteit op de groepen en hierop acties ondernemen die binnen haar macht liggen."
Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.