​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-rapport BSO De Wulfram

01-12-2018

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. Op 2 oktober 2018 bezocht de inspecteur de Actieve BSO Wulfram. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind.

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het inspectiebezoek had één van de kinderen zijn voet gestoten. De beroepskracht stond voor hem klaar en haalde een koud handdoekje om even op de voet te leggen terwijl ze samen op het bankje gingen zitten. Even later was de pijn over en ging het kind verder, aangemoedigd door de beroepskracht. Een paar kinderen in de groep die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, deden enthousiast mee.
De beroepskrachten vertelden dat zij juist door de sportlessen aansluiting vinden en al goede vorderingen hebben gemaakt met het leren van de taal.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat de sportlerares niet in het bezit is van een geldige VOG en niet is gekoppeld aan de houder in het PRK.

De niet gekoppelde sportlerares betreft een vervangster, welke vanuit de organisatie SportService, waar de houder de sportleraressen van inhuurt, intern is geregeld. De VOG was eerder afgegeven aan SportService in plaats van aan Berend Botje, en is inmiddels in bezit.

3. Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

“Buitenschoolse opvang Berend Botje Opmeer, locatie Hoogwoud - Wulfram, is zich bewust van zowel de positieve als de negatieve resultaten uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij betreuren de negatieve bevindingen van de GGD en zorgen ervoor dat deze punten niet meer voorkomen.

Wij zien kwaliteitsverbetering als een continue proces die wij ook zichtbaar proberen te maken voor ouders. Het is belangrijk dat ouders ons als een betrouwbare partner zien. De GGD draagt bij aan bewustwording van onze kwaliteit, waarbij onderdeel is punten die verbeterd moeten worden. Uiteraard zijn we daar blij mee en zien wij dit als belangrijk leermoment.

Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden uit de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen kinderopvang getoetst. Buitenschoolse opvang Berend Botje Opmeer heeft aan een voorwaarde uit het volgende inspectiedomein niet voldaan:

- Personeel en groepen

De inspecteur heeft aangegeven dat de sportlerares, welke regelmatig sportlessen verzorgd op onze locatie, niet is gekoppeld in het personenregister kinderopvang (PRK). Wij betreuren deze uitkomst. De betreffende sportlerares is op locatie aanwezig tijdens het zwangerschapsverlof van de vaste sportlerares. De vervanging is binnen de organisatie SportService, waar vanuit de sportleraressen worden ingehuurd, intern geregeld. Om deze reden heeft de koppeling niet plaatsgevonden. Inmiddels is de VOG aangevraagd en zal deze zo spoedig mogelijk gekoppeld worden.

Naar aanleiding van de inspectie zijn direct de volgende maatregelen genomen:

- VOG voor de betreffende sportlerares is aangevraagd en gekoppeld.

Kinderopvang Berend Botje is zich zeer bewust van haar taak als medeopvoeder, naast school en ouders/verzorgers. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom kan niet zorgvuldig genoeg met ze worden omgegaan. Kwaliteit in kinderopvang, en de handhaving en controle ervan zijn dan ook van het grootste belang. Want alleen met een hoge kwaliteit kunnen ouders hun kinderen met een gerust hart naar een buitenschoolse opvang brengen. Wij nemen hetgeen is gesignaleerd door de GGD dan ook hoog op en zullen alles op alles zetten om voor verbetering te zorgen.”

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.