​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-rapport Peuterspeelgroep Andijk

17-12-2018

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. Op 22 november 2018 bezocht de inspecteur Peuterspeelgroep Berend Botje Andijk. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid
  1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens de observatie zit een groepje kinderen aan tafel. De komende weken staat het thema: "Hier woon ik" centraal. Bij dit thema is het subthema "Sinterklaas" toegevoegd.
De kinderen hebben een oude schoen meegenomen van huis en deze mogen zij verven en beplakken met verschillend materiaal zoals; glitters, gekleurde bolletjes en veren.
De beroepskracht zet vier verschillende kleuren met verf op tafel.
De beroepskracht vraagt aan de kinderen welke kleuren het zijn. De kinderen benoemen de juiste kleuren. De schoenen kunnen geschilderd worden. Het schilderen wordt begeleidt door de beroepskracht. Ondertussen worden de kleuren door elkaar gemengd. "Welke kleur krijg je nu?" vraagt de beroepskracht.
De kinderen beleven plezier aan het verven. Zij zijn geconcentreerd bezig maar tijdens het verven wordt er ook gelachen en de kinderen laten trots hun schoen zien aan de beroepskracht. Als al het verf op de schoen zit, mogen er nog glitters op de schoen. De beroepskracht helpt de kinderen hierbij. Een kind is nog aan het verven. Niet alleen de schoen wordt geverfd maar ook de tafel. De glitters wordt door alle verf gestrooid. Het kind is vrij om het materiaal te ontdekken. "Zullen we dan nu handen wassen?" vraagt de beroepskracht. Het knutselmoment wordt afgesloten.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis.

Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Startblokken. De organisatie beschikt over beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond.

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. Het VE programma uit zich middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk. De beroepskrachten toetsen de vorderingen van de VE- indicatie kinderen met een kindvolgsysteem. Elke beroepskracht is mentor van een aantal kinderen en houdt de ontwikkelingen en oudergesprekken bij.

Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Pedagogische praktijk, item Voorschoolse educatie. Ten tijde van het inspectie bezoek is één van de twee beroepskrachten niet in het bezit van een VVE certificaat Startblokken. Aan de overige voorwaarden wordt voldaan. In het slot is de zienswijze van Berend Botje te lezen.

  1. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

  1. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

“Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie peuterspeelgroep Andijk, is zich bewust van zowel de positieve als de negatieve resultaten uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om de peuterspeelgroep zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij betreuren de negatieve bevindingen van de GGD en zorgen ervoor dat deze punten niet meer voorkomen.

Wij zien kwaliteitsverbetering als een continue proces die wij ook zichtbaar proberen te maken voor ouders. Het is belangrijk dat ouders ons als een betrouwbare partner zien. De GGD draagt bij aan bewustwording van onze kwaliteit, waarbij onderdeel is punten die verbeterd moeten worden. Uiteraard zijn we daar blij mee en zien wij dit als belangrijk leermoment.

Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden uit de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen kinderopvang getoetst. Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie Peuterspeelgroep Andijk te Andijk, heeft aan een voorwaarde uit het volgende inspectiedomein niet voldaan: Pedagogische praktijk, item Voorschoolse educatie.

Na controle van de diploma’s van de medewerkers heeft de GGD geconstateerd dat een van de pedagogisch medewerkers (nog) niet gekwalificeerd is als VVE-kracht. In afwachting van de voorgestelde wetswijziging van minister Blok (zie: https://bit.ly/2E9pCah), waarin het mogelijk wordt gemaakt om een pm’er die de VVE-opleiding volgt naast een geschoolde VVE-kracht op de groep te zetten, roostert Kinderopvang Berend Botje in VVE-opleiding zijnde pm’ers in naast onze geschoolde VVE-krachten. De in VVE-opleiding zijnde pm’ers leren zo in de praktijk en de al geschoolde pm’ers frissen ook hun kennis weer op. Kinderopvang Berend Botje begrijpt echter dat de toezichthouder alleen geldende wet- en regelgeving kan hanteren en niet naar toekomstige regels kan kijken.

Kinderopvang Berend Botje is zich zeer bewust van haar taak als medeopvoeder, naast school en ouders/verzorgers. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom kan niet zorgvuldig genoeg met ze worden omgegaan. Kwaliteit in kinderopvang, en de handhaving en controle ervan zijn dan ook van het grootste belang. Want alleen met een hoge kwaliteit kunnen ouders hun kinderen met een gerust hart naar een buitenschoolse opvang brengen. Wij nemen hetgeen is gesignaleerd door de GGD dan ook hoog op en zullen alles op alles zetten om voor verbetering te zorgen.”

Terug naar overzicht