​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport voor BSO Andijk!

13-05-2020

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van BSO De Piramide in Andijk heeft op 30 januari 2020 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

   • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
   • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
   • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
   • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Persoonlijke competenties

Opmerking van de inspecteur:

Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het programma, de (meeste) kinderen en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.

Praktijkvoorbeeld:

Omdat de scholen vandaag staken, zitten de kinderen van de BSO gedurende de ochtend in de hal voor de groepsruimte omdat de kinderen van de peuteropvang gebruik maken van de vaste groepsruimte. Het dagprogramma is op een voor de kinderen herkenbare wijze ingedeeld. Hiervoor hanteren de beroepskrachten het vaste dagschema, welke staat beschreven in het pedagogisch beleid. De kinderen starten de dag met een knutsel activiteit. Gezamenlijk wordt er geknutseld en is er ruimte voor een spel. Vervolgens wordt er fruit gegeten en daarna gaan ze gezamenlijk naar buiten met de kinderen van de peutergroep. De BSO kinderen racen met steppen en fietsen achter elkaar aan en de kinderen krijgen tijdens het buitenspelen de mogelijkheid om zelf iets aan te dragen om te spelen. Zo komt een kind naar een beroepskracht toe om te vragen of ze een spel kunnen spelen met zijn allen. De beroepskracht vindt dit goed en roept vervolgens de andere kinderen bij elkaar.

Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie BSO De Piramide in Andijk, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht