​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport Kindercentrum Hoorn-Huesmolen

09-05-2018

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team op Kindercentrum Hoorn-Huesmolen heeft op 25 januari 2018 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. De inspecteur had in eerste instantie een aantal kleine opmerkingen, maar na overleg tussen de GGD en Berend Botje bleek later dat er toch wel aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ gezet.

De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid 

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden
  1. Pedagogisch klimaat

Passend aanbod - praktijkvoorbeeld:
Een groep leest boekjes in het lokaal, een andere groep gaat met een beroepskracht aan het werk in het atelier op de gang en een aantal kinderen speelt een rollenspel.

Iedereen is heel rustig aan het werk op zijn niveau. Er wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft en de activiteiten worden aan de individuele behoeften van de kinderen gekoppeld. De kinderen mogen tekenen of mee naar de activiteit, het is geen verplichting.

Taalverrijking - praktijkvoorbeeld:
In alle groepen wordt zichtbaar aan taalverrijking gewerkt. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt er in alle groepen voorgelezen in het kader van "De nationale voorleesdagen". Iedere dag is er een voorleesmoment en er staat een boek centraal. Bij de babygroepen wordt er gewerkt met het thema "ziek zijn". Er zijn woordenlijsten gemaakt, de spullen in de groepsruimte hebben betrekking op het thema en er staan boekjes centraal. Bij de peutergroepen zijn de thema's "bakker" en "post" zichtbaar. Er wordt geknutseld rond het thema, er zijn echte broodjes aanwezig, er worden postzegels en brievenbussen gemaakt en er zijn woordenlijsten gemaakt en ook hier staat een boek centraal.

Pedagogisch beleid
Ten tijde van het inspectiebezoek ontbrak de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind, in het pedagogisch beleid. Tevens was de afwijking van de beroepskracht-kindratio in tijdsblokken vastgelegd.

Bovenstaande voorwaarden zijn aangepast in het pedagogisch beleidsplan. De aangepaste versie is ter beoordeling aan de toezichthouder toegestuurd.

Middels overleg en overreding is aan de getoetste voorwaarden voldaan.

2.Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

3.Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

Kindercentrum Berend Botje Hoorn-Huesmolen is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.