​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep Andijk

25-05-2018

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Peuterspeelgroep Andijk heeft op 29 maart 2018 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. De aandachtspunten uit het vorige rapport zijn opgelost en aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep Andijk

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet.

De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Veiligheid en gezondheid 

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden
  1. Pedagogisch klimaat

Communicatie met de kinderen - praktijkvoorbeeld:
De beroepskracht speelde met enkele kinderen met een kleurenspel, waarbij de beroepskracht de kinderen stimuleerde om de juiste kleuren bij elkaar te zoeken. Op het moment dat een kind aangaf; 'Het lijkt wel een molen', gaf de beroepskracht aan dat het kind nog 2 'wieken' kon neerleggen en het dan helemaal een molen was.

Dagelijkse routines en activiteiten - praktijkvoorbeeld:
De beroepskracht en stagiaire overlegden dat over 5 minuten gestart zou worden met opruimen, omdat een verjaardag zou worden gevierd. Op het moment dat de 5 minuten voorbij waren, waren net een paar kinderen gestart een 'ziek kind' in de doktershoek te verzorgen, ze besloten dat ze even hun spel af konden maken, alvorens te starten met het opruimen. Het opruimlied werd daarna ingezet, alle kinderen kwamen om de beroepskracht heen staan en de taken werden verdeeld. Even later was de groepsruimte netjes en kon het vieren van de verjaardag worden gestart.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

  1. Veiligheid en gezondheid
    Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

Peuterspeelgroep Andijk is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.