​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport voor BSO Berend Botje De Goorn

20-03-2018

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Buitenschoolse opvang Berend Botje De Goorn heeft op 20 februari 2018 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Ook zij hebben dit jaar aan alle getoetste voorwaarden voldaan.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ gezet.

De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen. Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

Pedagogisch klimaat

Personeel en groepen

Veiligheid en gezondheid 

Pedagogisch klimaat


De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen

De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling

De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling

De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

1. Pedagogisch klimaat

Opmerking van de inspecteur:
“Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte.”

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het inspectiebezoek werd met het thema Kunst gewerkt. In de groepsruimte waren allerlei knutselwerken te zien die de kinderen hadden gemaakt. Enkele gezamenlijke werken zouden binnenkort worden geveild onder de ouders. De kinderen die dat wilden mochten hun hand tekenen en verven op een groot doek. De beroepskracht zette de spullen klaar en liet de kinderen vrij in hun keuze om dit in te vullen, buiten de lijntjes of met een grote klodder verf, dat maakte niet uit. Een kind, dat de taal niet machtig is, kwam erbij zitten en maakte gebaren; de beroepskracht vroeg hem of hij wilde kleien en dat beaamde het kind. Hij kreeg een pakje klei en ging daarmee aan de gang.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

3. Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Buitenschoolse opvang Berend Botje De Goorn is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.