Aanmelden kinderopvang!

GGD-rapport Kindercentrum Andijk

17-04-2018

Ons team van Kindercentrum Andijk heeft op 19 december 2017 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een rapport waaruit blijkt dat helaas op dat moment niet aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Uiteraard zijn wij hier direct mee aan de slag gegaan. Ondanks de geconstateerde verbeterpunten staan er ook mooi voorbeelden in het verslag.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen pedagogische praktijk en veiligheid en gezondheid.

En een advies aan het College van B&W: Handhaven conform handhavingsbeleid. In onderstaande alinea’s staat beschreven hoe wij met de aanbevelingen aan de slag zijn gegaan.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid 

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Emotionele veiligheid

Opmerking van de inspecteur:
“Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten.”

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens de observatie is te zien dat kinderen zich vertrouwd voelen op de groep en met de beroepskracht. Gedurende het eerste deel van de ochtend is er tijd voor vrij spel.

De kinderen spelen verspreid over de groepsruimte en benutten het aanwezige spel- en speelmateriaal. Tot het moment dat de beroepskracht aangeeft: 'We gaan opruimen', waarna ze de taken verdeelt over de kinderen en de kinderen staken daadwerkelijk hun spel en korte tijd later is de groepsruimte opgeruimd. Vervolgens worden de handen gewassen en nemen de kinderen plaats aan tafel.

Aanbeveling:
De inspecteur kwam langs op een ochtend waarop er ook twee intakegesprekken gepland waren. Deze uitzonderingssituatie ontstond door een onverwachte wijziging in de planning, maar maakte het voor de aanwezige medewerker moeilijk oog te houden voor alle aanwezigen. De inspecteur adviseert dit voortaan anders te plannen en wij kunnen dit alleen maar beamen. Dit is niet hoe wij het normaal gesproken plannen maar is helaas toch eenmalig voorgekomen. We doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen.

2.Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

3.Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Aanbeveling:
De inspecteur constateerde ook  dat de aanwezige medewerker onvoldoende aandacht had voor de handhygiëne rondom bijvoorbeeld het verschonen van luiers te verbeteren. Hier zijn wij direct mee aan de slag gegaan. Medewerkers van Berend Botje gebruiken op deze locatie altijd een hygiënische gel om de handen schoon te maken gedurende de dag en de betreffende collega, die nog maar 1 week werkzaam was op de locatie, is hierover nogmaals geinformeerd naar aanleiding van de inspectie.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

Kindercentrum Berend Botje Andijk is aan de slag gegaan met de adviezen van de inspecteur. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht