Aanmelden kinderopvang!

Hoera, positief GGD-rapport BSO Middelie

16-11-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 31 oktober 2016 bezocht de inspecteur Buitenschoolse opvang Berend Botje Middelie. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Hoera, positief GGD-rapport BSO Middelie

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van  2016 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen

De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling

De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling

De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
“Tijdens het fruit eten heeft een van de kinderen een mango meegenomen. Het kind wil dit fruit ook graag hebben. De beroepskracht vraagt of het goed is als de andere kinderen ook een stukje proeven, want niet iedereen kent de mango. Het kind vindt dit goed. De beroepskracht geeft iedereen een stukje. Iedereen kan zo proeven van de mango. Als een van de kinderen het niet lekker vindt, dan is dat geen probleem: 'Je hebt het goed geprobeerd!”

“De kinderen mogen na het fruit eten kiezen wat zij willen doen. De beroepskracht legt uit wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld knutselen, zelf spelen of naar buiten. Voor de kinderen die buiten willen spelen zijn zelfstandigheidsverklaringen door ouders getekend. De beroepskracht legt uit waar de kinderen dan wel of niet mogen spelen en waarom dat is. Bijvoorbeeld wel in de zandbak, maar niet jezelf helemaal nat maken door het zand. Dan wordt het te koud buiten.”

Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

“BSO Berend Botje Middelie is trots op dit positieve GGD-inspectierapport naar aanleiding van ons verzoek tot uitbreiding van het aantal BSO kindplaatsen. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Zorgvuldig
Kinderen zijn kwetsbaar. Ouders mogen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid, veiligheid en deskundigheid van ons verwachten. Kinderopvang Berend Botje neemt, als medeopvoeder, de zorg, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen net zo serieus als hun ouders. Het welzijn van de kinderen staat centraal. We zijn daarom blij dat uit het rapport blijkt hoeveel professionaliteit, creativiteit en liefde onze pedagogisch medewerkers te bieden hebben. En dat ze bij alles inspelen op de behoeften van het kind, met gebruikmaking van de meest recente pedagogische inzichten en ontwikkelingen.

Vertrouwd
Bij Berend Botje kunnen kinderen met veel plezier de wereld ontdekken in een veilige, vertrouwde omgeving. Ze kunnen zich ontwikkelen en normen, waarden en vaardigheden opdoen alsof ze thuis zijn. Wij denken dat uit de positieve beoordeling door de GGD blijkt dat ouders ons als een betrouwbare partner in de opvoeding kunnen zien en hun kinderen met een gerust hart naar Berend Botje kunnen brengen.”

Terug naar overzicht