Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep Dijkwerkers

30-01-2017

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelgroepen. De Berend Botje peuterspeelgroep Dijkwerkers in Wervershoof is op 20 december 2016 bezocht door de inspectie.

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep Dijkwerkers

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Personeel en groepen
  3. Veiligheid en gezondheid

      1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Er heerst een open, ontspannen sfeer in de groep. Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor kinderen.

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het inspectiebezoek was te zien dat dagelijkse routines plaatsvinden. Op het moment dat een ouder wegging, ging het kind naar het 'zwaairaam'. Op het moment dat de beroepskracht aankondigde dat ze handen gingen wassen (dat gebeurt in de sanitaire ruimte buiten de groep), pakte een kind de handdoek en een ander kind de zeep om mee te nemen. Te zien was dat dit een terugkerend ritueel is. Op het moment dat de beroepskracht aankondigde dat de kinderen op moesten ruimen zodat ze daarna naar buiten konden, gingen ze meteen helpen met opruimen.

Opmerking inspecteur:
De kinderen zijn deel van de groep. De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.

Praktijkvoorbeeld:
Gedurende de gehele observatie bewogen de kinderen zich als groep door de groepsruimte. Op het moment dat een kind aan tafel met mozaïek speelde, volgde de rest ook, gingen er twee met de treinbaan, gingen ze allemaal met de treinbaan en gingen ze in het speelhuis, volgde de hele groep.

De beroepskracht liet het initiatief voor het spel bij de kinderen en op het moment dat een kind bijvoorbeeld het bouwwerk van een ander kind dreigde stuk te maken, sprong ze in en gaf ze het kind dat het spel verstoorde eigen speelgoed, zodat het een eigen bouwwerk kon maken.

  1. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

  1. Veiligheid en gezondheid

Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
Tijdens het inspectiebezoek en door de acties die Berend Botje na de inspectie heeft ingezet, is te zien dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie Dijkwerkers Wervershoof, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

 

 

Terug naar overzicht