Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Positief GGD-rapport voor Kinderdagverblijf Oosthuizen

30-08-2018

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.landelijkregisterkinderopvang.nl gezet. Op 24 juli 2018 bezocht de inspecteur Kinderdagverblijf Berend Botje Oosthuizen. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 24 juli staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

 1. Pedagogisch klimaat
 2. Personeel en groepen
 3. Veiligheid en gezondheid
 1. Pedagogisch klimaat
  De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:
 • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
 • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
 • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
 • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Wordt er op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Opmerkingen inspecteur:
Voor alle kinderen is een vast dagritme. Voor bijvoorbeeld de oudere kinderen bestaat de dag uit verschillende activiteiten die elkaar opvolgen in een vaste volgorde. De kinderen weten zo waar ze aan toe zijn. Voor baby's is een vast dagritme dat voornamelijk bestaat uit slapen, voeden en verzorgen. Ondanks dat de baby's nog hun eigen ritme hebben, worden ze gedurende de opvang meegenomen in een gezamenlijk ritme. Deze voorspelbaarheid van de dag geeft een veilig en vertrouwd gevoel waardoor er volop mogelijkheden zijn voor kinderen om zich te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met vaste gezichten per groep. Wanneer er invalkrachten nodig zijn, zijn dit bij voorkeur bekende gezichten.

Worden kinderen spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Opmerkingen inspecteur:
Als de kinderen naar buiten gaan om met water te spelen, doen zij eerst hun zwemkleding aan en worden zij ingesmeerd. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen hierbij met woorden om zoveel mogelijk handelingen zelf te verrichten. Veel kinderen kleden zichzelf om, de pedagogisch medewerkers bieden een helpende hand indien nodig en geven complimenten als het de kinderen zelfstandig lukt zich om te kleden.

Worden kinderen begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Opmerkingen inspecteur:
In alle groepen worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. De oudere kinderen leren zo om te gaan met de jongere kinderen. Ze zien bijvoorbeeld een beroepskracht een baby verzorgen. Als een baby wakker wordt tijdens het eetmoment van de oudere kinderen, geeft de pedagogisch medewerker aan dat zij de baby uit bed gaat halen. Zodra zij met de baby uit de slaapkamer komt zegt zij tegen de oudere kinderen: "Kijk eens wie er net wakker geworden is?" de kinderen zeggen allemaal gedag tegen de baby. Tegen de baby zegt de pedagogisch medewerker: "Kijk, de kinderen zitten gezellig fruit te eten samen."

Worden kinderen gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Opmerkingen inspecteur:
De thema's staan in het teken van de maatschappij en samenleving, bijvoorbeeld thema vervoer, circus of vakantie. Kinderen leren respectvol omgaan met elkaar en zien dit gedrag ook van de pedagogisch medewerkers.

 

 1. Personeel en groepen
  Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.
 2. Veiligheid en gezondheid
  Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk wordt beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kinderdagverblijf. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.