Aanmelden kinderopvang!

Mooi GGD-rapport BSO Stadsspeeltuin Hoorn

16-12-2016

GGD Inspectierapport BSO Stadsspeeltuin Hoorn
Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Ook de buitenschoolse opvang van Berend Botje op de Stadsspeeltuin in Hoorn is op 28 november weer beoordeeld, met een prima resultaat. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Mooi GGD-rapport BSO Stadsspeeltuin Hoorn

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een beschouwing met de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De Werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  1. Kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  2. De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  3. De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  4. De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders kunnen groepsgenootjes aanspreken en zien waar de kinderen mee bezig zijn geweest.

Praktijkvoorbeeld: Een ouder kwam aan tafel zitten met de beroepskracht en haar kinderen. . Er werd informatie uitgewisseld over de activiteiten die dag en gesproken over de wisseling van opvangdagen.

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.

Praktijkvoorbeeld: Op de vensterbank stond voor elk kind een glazen pot met daarin op briefjes geschreven complimenten. De beroepskracht vertelde dat zij regelmatig de tijd neemt om te bespreken met de kinderen wat er goed is gegaan die dag, bijvoorbeeld dat ze goed hebben samengespeeld of elkaar hebben geholpen.

Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.    

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport:
Kindercentra Berend Botje Hoorn, locatie BSO Stadsspeeltuin, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Zorgvuldig
Kinderen zijn kwetsbaar. Ouders mogen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid, veiligheid en deskundigheid van ons verwachten. Kinderopvang Berend Botje neemt, als medeopvoeder, de zorg, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen net zo serieus als hun ouders. Het welzijn van de kinderen staat centraal. We zijn daarom blij dat uit het rapport blijkt hoeveel professionaliteit, creativiteit en liefde onze pedagogisch medewerkers te bieden hebben. En dat ze bij alles inspelen op de behoeften van het kind, met gebruikmaking van de meest recente pedagogische inzichten en ontwikkelingen.

Vertrouwd
Bij Berend Botje kunnen kinderen met veel plezier de wereld ontdekken in een veilige, vertrouwde omgeving. Ze kunnen zich ontwikkelen en normen, waarden en vaardigheden opdoen alsof ze thuis zijn. Wij denken dat uit de positieve beoordeling door de GGD blijkt dat ouders ons als een betrouwbare partner in de opvoeding kunnen zien en hun kinderen met een gerust hart naar Berend Botje kunnen brengen.

Onze kernwaarden: TIPTOP

Toonaangevend Initiatiefrijk Persoonlijk Toegewijd Ontwikkelingsgericht Plezier.

 

Terug naar overzicht