Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-inspectierapport Peuterspeelzaal Pierewiet

17-05-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 19 april 2016 bezocht de inspecteur Peuterspeelzaal Berend Botje Enkhuizen, locatie Pierewiet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nieuw GGD-inspectierapport Peuterspeelzaal Pierewiet

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 17 mei 2016 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

- De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
- De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
- De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
- De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
"Tijdens de observatie op groep Pino was te zien dat beroepskrachten de kinderen goed kennen en kinderen als individu benaderen, elk kind op de manier die het meest bij hen past. Zo was er een kind dat graag grenzen verkende. De beroepskrachten hielden hem in de gaten en benaderden hem positief 'zullen we de benen op de grond laten?' (op het moment dat hij wilde klimmen), en 'nu heeft hij hem, je kunt vragen of jij hem mag, of je kunt even wachten'(op het moment dat een kind iets van een ander kind af wilde pakken)."

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
"Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de planning van de afgelopen periode. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden. Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting:
VVE-groep in groepsruimte Pino 10 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire. Reguliere groep in groepsruimte Bert & Bernie: 12 kinderen, 1 beroepskracht, 1 vrijwilliger en 1 stagiaire."

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
"In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (werkafspraken, huisregels, protocollen, e.d.) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en accommodatie (vingersafes, veiligheidsglas, e.d.) zijn genomen. Deze zijn onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten via werkoverleg."

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. In dit rapport wordt het advies 'Handhaven' gegeven aan de gemeente omdat er een overtreding is geconstateerd binnen het item VVE. In de zienswijze gaat Berend Botje hier ook op in:
"Stichting Peuterspeelzalen Berend Botje Enkhuizen, locatie Pierewiet, is zich bewust van de resultaten uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij betreuren de 'niet voldaan' van de GGD op het gebied van de VVE. Met de Gemeente Enkhuizen zijn wij namelijk overeengekomen dat er naast één gediplomeerde beroepskracht, één beroepskracht in opleiding op de groep mag staan. Binnen Berend Botje worden pedagogisch medewerkers opgeleid volgens de VVE methode Startblokken: een lang en zeer intensief traject. Tijdens de opleiding staat een pedagogisch medewerker naast een beroepskracht op de groep wat een groot effect heeft: een goede begeleiding door een ervaren VVE-beroepskracht. Deze intensieve opleidingsvorm is zichtbaar in de kwaliteit die Berend Botje levert en ziet zij ook terug in de ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers krijgen goede handvatten en inzicht in de behoefte van kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand."

Terug naar overzicht