Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-rapport BSO Oostzaan

04-01-2017

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 11 oktober 2016 bezocht de inspecteur Buitenschoolse opvang Berend Botje Oostzaan. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nieuw GGD-rapport BSO Oostzaan

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 2017 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: De toezichthouder heeft een goede indruk gekregen van de pedagogische praktijk. Er wordt echter nog niet geheel voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang
En een advies aan het College van B&W: handhaven conform handhavingsbeleid

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Pedagogisch klimaat


De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

- De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
- De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
- De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
- De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur
"Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. De sfeer is rustig en plezierig. De kinderen praten met elkaar, er wordt gelachen, een cracker gesmeerd, gevraagd om iets door te geven. Ook wordt er af en toe wat gevraagd aan de
beroepskracht waarop zij rustig antwoordt."

Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

"BSO Berend Botje Oostzaan is zich bewust van de resultaten uit het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij onderkennen de aandachtspunten van de GGD op het gebied van de binnen- en buitenruimte.

Binnenruimte
Voor de buitenschoolse opvang maken wij, naast de eigen ruimte van Berend Botje voor een combigroep van 0-13 jarigen, gebruik van de ruimte ‘Het Hok’ en de sport- en spelruimte van de school. Omdat wij momenteel 9 kinderen opvangen in ‘Het Hok’, maken wij ook gebruik van de sport- en spelruimte. Op 14 december jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen de school en Berend Botje. Er is afgesproken dat Berend Botje per direct ook gebruik mag maken van de aula, o.a. voor het eet- en drinkmoment. In overleg met de school worden de ruimten passend ingericht. Aan de benodigde oppervlakte voor 20 kindplaatsen wordt (meer dan) voldaan.

Buitenruimte
De BSO kinderen spelen buiten voor het kindercentrum op de Kiss & Ride. Hier zijn afspraken over gemaakt. Mocht er toch een auto staan, dienen de medewerkers (school of opvang) daar actie op te ondernemen. Deze afspraak is na de inspectie direct besproken met het team. Achter de school kunnen kinderen met een zelfstandigheidscontract spelen of de hele groep, onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Zowel de Kiss & Ride als de buitenruimte aan de achterkant van de school zijn passend ingericht en voldoen aan de benodigde oppervlakte. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt."

Terug naar overzicht