Aanmelden kinderopvang!

Nieuw GGD-rapport Kinderdagverblijf Edam-Volendam

21-09-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 8 augustus 2016 bezocht de inspecteur Kinderdagverblijf Berend Botje Edam-Volendam. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nieuw GGD-rapport Kinderdagverblijf Edam-Volendam

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 26 september 2016 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

De werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

• De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
• De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
• De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
• De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Op beide groepen wordt aan taalverrijking gedaan. Op de babygroep zit de beroepskracht bij de
kinderen die een puzzel maken. De beroepskracht benoemt de plaatjes van de puzzelstukken en
vraagt de kinderen om iets aan te wijzen. Om het puzzelstuk op de goede plaats te krijgen
begeleidt de beroepskracht de jonge kinderen met woorden, gebaren en samen doen. Als het lukt
om een puzzelstuk op de juiste plaats te leggen dan reageert de beroepskracht blij en met een
compliment. Op de peutergroep wordt tijdens het fruiteten voorgelezen. De beroepskracht stelt vragen over het verhaal.

Tijdens de praktijkobservaties is geconcludeerd dat voldoende wordt voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. De beoordeelde VOG's voldoen aan de gestelde eis.

3. Veiligheid en gezondheid
Op kinderdagverblijf Berend Botje Edam wordt voor de kinderen een warme maaltijd gekookt in het
keukenblok. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur het keukenblok in de centrale hal
geïnspecteerd. Ook heeft de inspecteur een gesprek met een beroepskracht over de maaltijd

bereiding gehad. De beroepskracht geeft aan dat de beroepskrachten in onderling overleg
afspreken wie die dag kookt. Richtlijnen en recepten staan in een protocol voeding & hygiëne en
een protocol over de bereiding van warme maaltijden. In de protocollen stonden geen richtlijnen
over de temperatuur eisen bij de bereiding van bijvoorbeeld rauw vlees. Tijdens deze inspectie blijkt dat er oud fruit in het keukenblok ligt. Tijdens de inspectie blijkt dat niet al het witgoed schoon is.

De houder heeft aangegeven dat er een vernieuwde versie van het protocol Voeding & Hygiëne
rondom de bereiding van de warme maaltijd wordt gemaakt. Middels overleg en overreding
heeft de houder de concept versie van dit protocol toegestuurd. Ook heeft de houder aanvullende
informatie over de schoonmaakactiviteiten voor de keuken en het toezicht hierop toegestuurd.

Opmerkingen inspecteur:
Kinderdagverblijf Berend Botje Edam-Volendam heeft een beleid veiligheid en gezondheid dat
voldoet aan de gestelde eisen. De uitvoering van dit beleid veiligheid en gezondheid was ten tijde
van de inspectie niet voldoende.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Conclusie
Tijdens de huidige inspectie van 8 augustus 2016, een risico gestuurde inspectie, wordt niet geheel voldaan aan alle voorwaarden uit de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is overleg en overreding toegepast met betrekking tot het item de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

"Berend Botje Edam is zich bewust van de resultaten uit het GGD-onderzoek.Wij zien de
positieve resultaten als een bevestiging van onze inspanningen om de hele dagopvang en de
peuterspeelgroep zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wij onderkennen de
aandachtspunten van de GGD op het gebied van veiligheid en gezondheid en hebben direct
maatregelen genomen. De protocollen en werkinstructies zijn aangepast en de punten zijn direct
met het team besproken en door hen opgepakt.

Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een
steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen.
Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als
toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Zorgvuldig
Kinderen zijn kwetsbaar. Ouders mogen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid, veiligheid en deskundigheid van ons verwachten. Kinderopvang Berend Botje neemt, als medeopvoeder, de zorg, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen net zo serieus als hun ouders. Het welzijn van de kinderen staat centraal. We zijn daarom blij dat uit het rapport blijkt hoeveel professionaliteit, creativiteit en liefde onze pedagogisch medewerkers te bieden hebben. En dat ze bij alles inspelen op de behoeften van het kind, met gebruikmaking van de meest recente pedagogische inzichten en ontwikkelingen.

Vertrouwd
Bij Berend Botje kunnen kinderen met veel plezier de wereld ontdekken in een veilige, vertrouwde
omgeving. Ze kunnen zich ontwikkelen en normen, waarden en vaardigheden opdoen alsof ze
thuis zijn. Wij denken dat uit de positieve beoordeling door de GGD blijkt dat ouders ons als een
betrouwbare partner in de opvoeding kunnen zien en hun kinderen met een gerust hart naar
Berend Botje kunnen brengen."

 

Terug naar overzicht