Aanmelden kinderopvang!

Hoera, positief GGD-rapport BSO De Goorn

26-04-2017

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 14 maart 2017 bezocht de inspecteur BSO Berend Botje De Goorn. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Hoera, positief GGD-rapport BSO De Goorn

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 18 april 2017 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.
Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:
1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:
- De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
- De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
- De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
- De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Aan tafel werden gesprekjes gevoerd over de voorbije schooldag. Kinderen werd gevraagd naar de belevenissen op school of van het weekend.
Na het eten gingen de kinderen van de BSO groep Petteflet, samen met een aantal kinderen uit de combinatiegroep Torteltuin, buiten spelen in de natuurtuin. In de restauranthoek in de groepsruimte van Torteltuin ging de beroepskracht aan een tafeltje zitten. Zij wilde wat bestellen en de kinderen namen hun rol aan van gastvrouw of kok.
Er wordt gebruik gemaakt van thema's, die elke 4-6 weken wisselen. Activiteiten en boekjes worden aangeboden rond het thema. In de groepsruimtes was te zien wat het vorige thema was geweest: 'sport en spel'. Er hingen zelfgemaakte medailles aan de muur, die de kinderen hadden gewonnen met spel. Ook was er ruimte gemaakt om aandacht te besteden aan het begin van de lente. Op een grote poster was rond allerlei onderwerpen (dieren, Pasen, bloemen) geschreven wat de kinderen hadden bedacht rond het onderwerp.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

3. Veiligheid en gezondheid
Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk wordt beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.
Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

“BSO Berend Botje De Goorn is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Zorgvuldig
Kinderen zijn kwetsbaar. Ouders mogen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid, veiligheid en deskundigheid van ons verwachten. Kinderopvang Berend Botje neemt, als medeopvoeder, de zorg, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen net zo serieus als hun ouders. Het welzijn van de kinderen staat centraal. We zijn daarom blij dat uit het rapport blijkt hoeveel professionaliteit, creativiteit en liefde onze pedagogisch medewerkers te bieden hebben. En dat ze bij alles inspelen op de behoeften van het kind, met gebruikmaking van de meest recente pedagogische inzichten en ontwikkelingen.

Vertrouwd
Bij Berend Botje kunnen kinderen met veel plezier de wereld ontdekken in een veilige, vertrouwde omgeving. Ze kunnen zich ontwikkelen en normen, waarden en vaardigheden opdoen alsof ze thuis zijn. Wij denken dat uit de positieve beoordeling door de GGD blijkt dat ouders ons als een betrouwbare partner in de opvoeding kunnen zien en hun kinderen met een gerust hart naar Berend Botje kunnen brengen.

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.