Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD rapport BSO De Goorn

06-10-2015

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Ook de buitenschoolse opvang Berend Botje De Goorn is weer bezocht door de inspectie. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Positief GGD rapport BSO De Goorn

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport opwww.lrkp.nl gezet. Ook de buitenschoolse opvang Berend Botje De Goorn is weer bezocht door de inspectie. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een beschouwing met de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De Werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

· Pedagogisch klimaat
· Personeel en groepen
· Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

1. Kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
2. De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
3. De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
4. De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
De beroepskracht vertelt enthousiast dat ze gestart is met de cursus voor- en vroegschoolse educatie (vve) omdat ze ook op de peuterspeelgroep werkt. Dit is ook voor de bso een meerwaarde omdat soms kinderen van 3 jaar van de dagopvang op de bso mogen spelen.

Er is een herkenbaar programma, waarbij (veel) ruimte is of gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten.

Het thema is 'onder water' en 'piraten'. Overal hangen knutsels die te maken hebben met het thema. Een aantal kinderen maakt een eigen schatkist. Ze schilderen en bedenken welke schatten ze er allemaal in gaan bewaren. De kinderen hebben veel eigen ideeën over hoe ze dat gaan maken, bijvoorbeeld met crêpepapier. Samen met de beroepskracht bespreken ze hoe ze het gaan en kunnen doen en zij voorziet de kinderen van de benodigde materialen. Ze ondersteunt de kinderen waar nodig.

Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld. Iedereen is in bezit van een VOG welke voldoet aan de geldende voorwaarden.

De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten beoordeeld. Iedereen beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.

Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
Berend Botje heeft een meldcode kindermishandeling opgesteld (afgeleid van de model versie van juli 2013) en aangepast aan de situatie bij de kinderopvangorganisatie (versiedatum 04-08-2015). Informatie over 'veilig thuis' is eerder dit jaar aan de sociale kaart toegevoegd.De beroepskrachten kunnen de meldcode op locatie inzien en zijn bekend met termen alsaandachtsfunctionaris en meldplicht.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Berend Botje De Goorn is trots op de resultaten van het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanning om de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus en streven wij ernaar om zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang te bieden. De behoefte van de kinderen staat hierbij centraal. Uit de inspectie komt de professionaliteit, creativiteit en deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers duidelijk naar voren. Zij doen er alles aan om kinderen met veel plezier te laten leren en ontdekken, in een veilige en stimulerende omgeving. Kortom: de bevindingen en conclusies van de GGD onderstrepen onze missie, visie en waarden.

Terug naar overzicht