Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport BSO De Singel in Edam

16-11-2015

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.landelijkregisterkinderopvang.nl gezet. Op 3 september 2015 bezocht de inspecteur BSO Berend Botje Edam-Volendam locatie De Singel. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op de eerste pagina van het officiële rapport van 20 oktober 2015 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis. Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

Positief GGD-rapport BSO De Singel in Edam

 

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

· De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen

· De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling

· De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling

· De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
"Tijdens de inspectie komen de kinderen net uit school. Zij ruimen zelf hun spullen op en helpen met het dekken van de tafel. De kinderen voeren met aandacht hun taak uit en de beroepskracht bedankt hen voor hun hulp. De kinderen vertellen over school, stellen vragen over de middag en kijken rond in de ruimte. De kinderen kennen de beroepskrachten, dit is zien aan het contact met de beroepskrachten. Er worden grapjes gemaakt en vragen gesteld. De kinderen zitten later aan tafel met smaak te eten en te praten."

Tijdens de praktijkobservaties is geconcludeerd dat voldoende wordt voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
"Ieder kind hoort bij een basisgroep die bestaat uit maximaal 20 kinderen. Op deze locatie is een basisgroep. Deze locatie is alleen geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Indien er kinderen die ook op woensdag en/of vrijdag opvangen nodig hebben dan wordt daar een apart contract voor afgesloten. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan."

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
"Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen."

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.
"BSO Berend Botje Edam-Volendam, locatie De Singel, is trots op de resultaten van het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus en streven wij ernaar om zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang te bieden. De behoefte van de kinderen staat hierbij centraal. Uit de inspectie komt de professionaliteit, creativiteit en deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers duidelijk naar voren. Zij doen er alles aan om kinderen met veel plezier te laten leren en ontdekken, in een veilige en stimulerende omgeving."

Terug naar overzicht