Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD rapport BSO Den Ilp

30-07-2015

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Dit betekent dat alle kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen én het gastouderbureau van Berend Botje jaarlijks zo'n rapport ontvangen. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Positief GGD rapport BSO Den Ilp

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Buitenschoolse opvang Berend Botje Den Ilp voldoet aan de gestelde eisen uit de Wet.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig). 

De werkwijze

De inspecteur controleert een groot aantal punten, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier.

Het is mooi weer, dus gaat iedereen buiten iets eten en drinken. Daarna wordt er buiten gespeeld. De beroepskracht vraagt eerst of de kinderen al ingesmeerd zijn. De oudere kinderen die nog niet zijn ingesmeerd, mogen dit zelf doen.

De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de
kinderen. Er is aanpassing van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen.

De stagiaire heeft een traktatie met banaan en druifjes. Zij legt aan de kinderen uit dat banaan lekker is en dat je er heel veel leuke dingen mee kan maken. Zij had 'Piraatbananen' en 'Dolfijnbananen' gemaakt.

2. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:

Uit de aanwezigheidslijsten van afgelopen maand juni blijkt dat er op groep voldoende
beroepskrachten ingezet worden, gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen.

3. Veiligheid en gezondheid

Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Inspectie-items

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze van de houder van de locatie. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

BSO Berend Botje Den Ilp is trots op de resultaten van het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de buitenschoolse opvang optimaal te laten functioneren. Kinderopvang Berend Botje is zich zeer bewust van haar taak. Wij werken voor ouders die de opvoeding, zorg en ontwikkeling van hun kind net zo serieus nemen als wij en dit graag met ons delen. Wij zijn - naast de ouders en de school - medeopvoeder. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom is zorgvuldigheid geboden. Kwaliteit en veiligheid, en de handhaving en controle hiervan, zijn van het grootste belang.

 

Terug naar overzicht