Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport BSO Edam-Volendam

01-01-0001

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 3 mei 2016 bezocht de inspecteur Kinderdagverblijf Berend Botje Edam-Volendam hoofdlocatie. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 2 juni 2016 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Positief GGD-rapport BSO Edam-Volendam

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:
1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
  • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
  • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
"Tijdens de observatie waren alle kinderen met de beroepskrachten aan het buitenspelen. Een
aantal kinderen werden opgehaald. Een van de beroepskrachten stond bij het hek. De ouders
werden verwelkomd en samen met het kind werd de dag besproken of vragen van de ouder
beantwoord. De andere beroepskrachten speelden met de kinderen of liepen mee naar het toilet."
Tijdens de praktijkobservaties is geconcludeerd dat voldoende wordt voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

"BSO Berend Botje Edam, locatie Keetzijde, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij
streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het
rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal
voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij
beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds
veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen.
Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als
toezichthouder een belangrijke rol speelt."

Terug naar overzicht