Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport BSO Enkhuizen, locatie Mozaiek Toereppel

29-12-2015

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 14 december 2015 bezocht de inspecteur BSO Berend Botje Enkhuizen, locatie Mozaïek Toereppel. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 29 december 2015 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

  • De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
    • De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
    • De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
    • De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Een meisje voelt zich niet lekker. De beroepskracht gaat bij haar zitten en vraagt hoe het met haar gaat. Het meisje zegt dat ze moe is en dat ze naar huis wil, ze huilt. De beroepskracht toont medeleven, ze aait het meisje over haar bol en troost haar met woorden. Daarna belt de beroepskracht haar ouders.

Tijdens de praktijkobservaties is geconcludeerd dat voldoende wordt voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
Op de presentielijst van week 50 in 2015 is teruggezien dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep conform de voorwaarden was.

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
Ten tijde van de inspectie is gezien dat in beide groepsruimten huisregels zijn opgehangen waar ook regels met betrekking tot veiligheid worden genoemd. Bijvoorbeeld wordt genoemd: rustig lopen in het lokaal, de leuning van de trap is geen glijbaan. De beroepskracht vertelde dat de regels regelmatig met de kinderen worden doorgenomen tijdens het tafelmoment. Verder is gezien dat kinderen gestimuleerd werden de handen te wassen na het toiletbezoek en voor het aan tafel gaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

"BSO Berend Botje Enkhuizen, locatie Mozaïek Toereppel, is trots op de resultaten van het GGD onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus en streven wij ernaar om zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang te bieden. De behoefte van de kinderen staat hierbij centraal. Uit de inspectie komt de professionaliteit, creativiteit en deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers duidelijk naar voren. Zij doen er alles aan om kinderen met veel plezier te laten leren en ontdekken, in een veilige en stimulerende omgeving. Kortom: de bevindingen en conclusies van de GGD onderstrepen onze missie, visie en waarden."

Terug naar overzicht