Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport De Speelwerf Hauwert

25-03-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 15 februari is peuterspeelgroep De Speelwerf in Hauwert bezocht door de GGD. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Positief GGD-rapport De Speelwerf Hauwert

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

· De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
· De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
· De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
· De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar hun voorkeur naar uitgaat. Voorbeeld: De beroepskracht stelde om naar buiten te gaan. Een paar kinderen waren direct enthousiast, andere kinderen gaven echter aan nog liever door te willen gaan met het spel waarmee ze bezig waren. Dit werd gerespecteerd door de beroepskracht.

Gedurende de inspectie was de sfeer ontspannen. Het spel- en speelmateriaal bevond zich op kindhoogte en te zien was dat kinderen elkaar opzochten voor samenspel. Er was voldoende gevarieerd en uitdagend materiaal aanwezig en er werd een duidelijke dagstructuur gehanteerd.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
In de groepsruimten zijn geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie De Speelwerf, is trots op de resultaten van het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de peuterspeelgroep zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus en streven wij ernaar om zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang te bieden. De behoefte van de kinderen staat hierbij centraal. Uit de inspectie komt de professionaliteit, creativiteit en deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers duidelijk naar voren. Zij doen er alles aan om kinderen met veel plezier te laten leren en ontdekken, in een veilige en stimulerende omgeving. Kortom: de bevindingen en conclusies van de GGD onderstrepen onze missie, visie en waarden.

Terug naar overzicht