Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport KDV Midwoud

24-08-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 23 augustus 2016 bezocht de inspecteur Kinderdagverblijf Berend Botje Midwoud. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Positief GGD-rapport KDV Midwoud

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport van 23 augustus 2016 staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt - onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

• De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
• De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
• De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
• De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
"Aan tafel waren duidelijke afspraken zoals op elkaar wachten met eten tot alle kinderen een broodje hebben. De eerste boterham mochten de kinderen iets hartigs kiezen, de tweede mochten ze ook iets zoets nemen.
De beroepskrachten eten met de kinderen mee. Zij gaven het goede voorbeeld door voor elkaar iets te pakken en daarbij 'alsjeblieft' en 'dankjewel' te zeggen. Kinderen volgden dit voorbeeld wanneer ze een broodje kregen aangereikt.
De eerste boterham werd in kleine stukjes gesneden en met een vorkje aangeboden. De beroepskracht legde uit dat dit werd gedaan om de motorische ontwikkeling te stimuleren."

Tijdens de praktijkobservaties is geconcludeerd dat voldoende wordt voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

"Kindercentrum Berend Botje Midwoud is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt."

 

Terug naar overzicht