Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Positief GGD rapport Peuterspeelgroep Twisk

22-11-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Ook de Peuterspeelgroep Berend Botje locatie Twisk is weer bezocht door de inspectie. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Hoera! Positief GGD rapport Peuterspeelgroep Twisk

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een beschouwing met de algemene kenmerken van de locatie en de inspectiegeschiedenis.

Tot slot de bevindingen: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De Werkwijze
De inspecteur bezoekt – onaangekondigd - de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

· Pedagogisch klimaat
· Personeel en groepen
· Veiligheid en gezondheid

Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:

1. Kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
2. De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
3. De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
4. De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Gedurende de observatie was te zien dat de beroepskracht kinderen rustig en duidelijk benaderde. Zij gaf duidelijk aan wat er ging gebeuren en wat er van de kinderen werd verwacht.
Zo gaf ze aan een kind dat klaar was met spelen aan: 'Ben je klaar met de trein? Zullen we dan opruimen voordat we iets nieuws pakken?'
De beroepskracht vroeg kinderen op hun billen te zitten en 'Als we eten, blijven we aan tafel zitten'.
Op het moment dat het fruit op tafel stond, gaf de beroepskracht aan: 'Kijk eerst wat je wil hebben en pak dan één ding'.
Kinderen werden gestimuleerd om mee te helpen door bijvoorbeeld de bekers op te stapelen of het fruit uit de keuken te halen. Kinderen werden ook gestimuleerd in hun zelfstandigheid doordat kinderen die niet meer verschoond hoeven worden, zelf naar het toilet mogen gaan. De kinderen schilden zelf de (voorgesneden) stukje banaan en deden zelf hun jas aan.

Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld. Iedereen is in bezit van een VOG welke voldoet aan de geldende voorwaarden.

De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten beoordeeld. Iedereen beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.

Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
Tijdens de inspectie is de meldcode kindermishandeling inhoudelijk beoordeeld en is de kennis van de beroepskrachten getoetst. De meldcode is aangepast aan de organisatie, de sociale kaart is volledig en het stappenplan voorhanden. De beroepskrachten kennen de nodige begrippen uit de meldcode en kunnen het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden van kindermishandeling benoemen. Deze maand volgen de beroepskrachten opnieuw een training over de meldcode.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie De Kabouterkring, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht