Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport PSG Andijk

14-03-2016

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De Berend Botje peuterspeelgroep in Andijk is op 4 februari 2016 bezocht door de inspectie.

Positief GGD-rapport PSG Andijk

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.
Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Pedagogisch klimaat
2. Personeel en groepen
3. Veiligheid en gezondheid

1. Pedagogisch klimaat
De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld:
· De kinderen moeten zich emotioneel veilig en geborgen voelen
· De kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling
· De kinderen worden gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling
· De leiding zorgt voor de overdracht van normen en waarden

Opmerkingen inspecteur:
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen).

Na voorlezen en vrij spel van de kinderen gaat de groep samen aan tafel voor het eetmoment. Er wordt een liedje gezongen waarbij ieder kind wordt verwelkomd en de naam mag noemen van degene naast hem/haar. Na het eten gaan de kinderen aan de gang met ijsblokjes. Ze doen enthousiast mee en hebben zichtbaar plezier in de activiteit.

De kinderen zijn duidelijk op hun gemak met elkaar en de beroepskracht. De sfeer is ontspannen en rustig. De kinderen spelen met elkaar in de verschillende hoeken.In de keukenhoek onder de vide kunnen een paar kinderen bijna niet stoppen met lachen. De beroepskracht komt even kijken bij het groepje en lacht met ze mee.

2. Personeel en groepen
Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt.

Opmerkingen inspecteur:
De beoordeelde documenten bevatten een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

3. Veiligheid en gezondheid
Vanzelfsprekend worden er strenge eisen gesteld als het om de veiligheid en gezondheid van de kinderen gaat. Zo is er een verplichte, jaarlijkse risico-inventarisatie. Andere controlepunten zijn de meldcode kindermishandeling, die erop gericht is om signalen die wijzen op mishandeling zo vroeg mogelijk op te pikken, en het vierogenprincipe. Met dat laatste wordt bedoeld dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, zodat er geen gelegenheid bestaat voor mishandeling of misbruik.

Opmerkingen inspecteur:
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de beroepskracht het veiligheids- en gezondheidsbeleid kent en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengt. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Inspectie-items
Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Peuterspeelgroep Berend Botje Andijk is trots op de resultaten van het GGD-onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de kinderopvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus. De behoefte van de kinderen staat hierbij centraal. Onze medewerkers doen er alles aan om kinderen met veel plezier te laten leren en ontdekken, in een veilige en stimulerende omgeving.

Terug naar overzicht