​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Privacy Statement

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, voor welke doelen we de gegevens gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten je zelf hebt over jouw gegevens. In dit Privacy Statement geven wij je heldere informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, medewerkers en gastouders. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Berend Botje houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze?
Welke persoonsgegevens wij van je verwerken en voor welk doel we deze gebruiken, hangt af van of je (potentiële) klant, medewerker of gastouder bij Kinderopvang Berend Botje bent. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst voor het bieden of afnemen van kinderopvang of een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor een tevredenheidsonderzoek. Welke gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, kun je verderop in dit Privacy Statement lezen. 

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van FacebookLinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) lees je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Naast de zichtbare buttons zijn erop onze website ook onzichtbare cookies geplaatst. Ook wel bekend als tracking "tracking cookies". Deze cookies gebruikt Kinderopvang Berend Botje om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten op haar website en sociale platformen te weten LinkedIn en Facebook.

De informatie die wij verzamelen wordt geanonimiseerd echter is opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren de veiligheidsmaatregelen continu en volgen hierbij de technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Medewerkers van Kinderopvang Berend Botje gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van kinderen, klanten en van collega’s. Ze zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We maken persoonsgegevens anoniem als dat nodig is;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze privacymaatregelen;
 • Persoonsgegevens worden centraal opgeslagen in één digitaal systeem, dit voorkomt onnodig kopiëren en zorgt dat we de beveiliging goed kunnen concentreren.

Gegevens verstrekken aan derden
Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij verplicht zijn gegevens door te geven, bijvoorbeeld op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kinderopvang Berend Botje. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast via een verwerkersovereenkomst.

Gegevens bekijken en opvragen
Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Je kunt op elk moment en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Ook kan je ze laten wijzigen of verwijderen, indien wettelijk mogelijk. Neem dan contact met ons op via op via ons centraal bureau op 088-2337000 of kinderopvang@berendbotje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, controleren wij of we met de juiste persoon te maken hebben.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard door Kinderopvang Berend Botje?
Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden jouw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachtrecht
Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je vindt de klachtenprocedure op onze website. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Kinderopvang Berend Botje behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina geregeld te bezoeken, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste versie. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten 
Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van haar klanten?
Ben je klant bij Kinderopvang Berend Botje of wil je klant worden? Dan hebben wij de volgende gegevens van jou en eventueel je partner nodig:

 • Voorletters en voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Rekeningnummer IBAN
 • Eenoudergezin ja / nee
 • Indien vergoeding vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Inkomen (IB 60 verklaring)

Ook vragen we de volgende gegevens van je kind(eren)

 • Voorletters en voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • (Verwachte) geboortedatum
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • BSN
 • Bij schoolgaande kinderen: naar welke school zij gaan

Verder vragen wij de noodzakelijke informatie om de opvang te kunnen regelen, zoals welke dagen er opvang nodig is, voor welke locatie je kiest, welke schoolklas je kind zit etc. Mogelijk vragen wij ook in telefoongesprekken bovenstaande persoonsgegevens op. Dit gebeurt altijd met jouw goedkeuring.

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.

Beeldmateriaal van je kind zoals foto’s en video’s gebruiken we nooit zonder jouw schriftelijke toestemming Deze toestemming vragen wij vooraf.

Grondslag voor de verwerking van de gegevens
De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeengekomen opdracht tot het bieden van kinderopvang.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?
Wij gebruiken alleen gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Het bieden van kinderopvang
 • Administratieve doeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van je kind
 • Het onderhouden van contact met jou over je kind
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het aanvragen van subsidie of verzorgen van de kinderopvangtoeslag
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000 of kinderopvang@berendbotje.nl.

Persoonsgegevens van medewerkers
Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van haar medewerkers?
Ben je medewerker bij Berend Botje of kom je bij ons werken? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Nationaliteit
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Burgerservicenummer voor loonbelastingverklaring
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • Datum in dienst
 • Contactpersoon in geval van calamiteiten (naam, nummer en relatie tot deze persoon)
 • Diploma’s
 • Verklaring aanvullende ziekteverzekering
 • Loonheffingsformulier

Grondslag voor de verwerking van de gegevens
De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?
Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • De arbeidsovereenkomst (samenstellen en de uitvoering er van)
 • Uitbetalen van salaris
 • Interne nieuwsbrieven
 • Cursusdoeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor onze samenwerking en de uitoefening van je dienstverband
 • Medewerkerstevredenheidonderzoek

Voor communicatiedoelen kan gebruikt gemaakt worden van jouw beeldmateriaal. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming.

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000.

Persoonsgegevens gastouders
Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van gastouders?
Ben je gastouder bij Berend Botje of wil je gastouder worden? Dan vragen wij de volgende gegevens van je:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Mailadres
 • Burgservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gezinssituatie (heb je huisgenoten, wat is de relatie tussen jou en je huisgenoten en wat zijn hun namen, geboortedata en geslacht? Heb je ook dieren?)
 • Rook je?
 • Diploma’s
 • Relevante werkervaring
 • Aanmelding LRK
 • Maatschappij en polisnummer AVP-verzekering
 • Maatschappij en polisnummer auto-inzittendenverzekering
 • Kopie ID
 • Ook ingeschreven bij een ander gastouderbureau?
 • Ingeschreven bij KvK ja / nee

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.

Grondslag voor de verwerking van de gegevens
De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeenkomst van opdracht tussen jou en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?

 • Uitvoeren en opstellen van de overeenkomst tussen jou en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau
 • De overeenkomst tussen jou en (vraag)ouders
 • Nieuwsbrieven
 • Cursusdoeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de samenwerking en de uitoefening van je overeenkomst
 • Uitbetaling van opvangvergoeding

Persoonsgegevens huisgenoten en structureel aanwezigen bij gastouders
Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje aan huisgenoten en structureel aanwezigen bij gastouders?
Ben je een huisgenoot ouder dan 18 jaar van een gastouder of een structureel aanwezige bij een gastouder van Berend Botje? Dan vragen wij de volgende gegevens van je:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Connectie tot de gastouder: zoon, dochter, partner, tuinman etc.
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer

Grondslag voor de verwerking van de gegevens
De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeenkomst van opdracht tussen de gastouder en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?
Uitvoeren van de overeenkomst tussen de gastouder en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau en de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichting om gegevens van huisgenoten ouder dan 18 jaar en structureel aanwezigen door te geven aan GGD.

 

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000 of gastouderbureau@berendbotje.nl.